لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران

لیست دانشگاه‌های موردتایید وزارت بهداشت ایران

 

به‌روز رسانی 1403/02/05

 

دریافت فایل

 

تاییدبهداشت۲۰۲۵-۲۰۲۴.pdf

 

برای مشاهده دانشگاه های موردتایید وزارت بهداشت کشور ترکیه به صفحات 21 و 22 فایل فالا مراجعه نمایید

 

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران