لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران

لیست دانشگاه‌های موردتایید وزارت بهداشت ایران

به‌روز رسانی 1402/09/29

دریافت فایل

Motabar_Univ1402_AvaMAhdTadbir.pdf

 

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران